[Đăng ngày: 17/07/2014]

            I. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập :

          Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 1963/QĐ-UB ngày 17 tháng 07 năm 1995 của UBND tỉnh Khánh Hòa, được bổ sung nhiệm vụ và đổi tên đơn vị theo quyết định số 2356/2005/QĐ-UB ngày 23/11/2005 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

        - Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước. Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Khánh Hòa trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Sở giao thông vận tải Khánh Hòa, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

II. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập :

        - Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Khánh Hòa có các nhiệm vụ chính sau : 

              + Thực hiện nhiệm vụ Kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ theo các quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ giao thông vận tải.

              + Tổ chức kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

              + Giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ phương tiện.

              + Tham gia giám định sự cố, tai nạn liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và đề xuất cấp trên có biện pháp phòng ngừa tai nạn.

                   + Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

                   - Trung tâm đã được Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của: ISO 9001: 2008 cho lĩnh vực Kiểm tra An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện cơ giới đường bộ.

 

III. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập :

- Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định điều kiện đối với Trung Tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là xe cơ giới) thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ có hiệu lực từ 01/04/2013.

- Thành lập theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 1995 của UBND Tỉnh Khánh Hòa V/v thành lập Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Khánh Hòa

- Chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2005 của UBND Tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 230/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Giám đốc Sở “V/v phê duyệt quy chế và hoạt động của  Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Khánh Hòa”.

- Chi nhánh Đăng kiểm Cam Ranh thành lập theo Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2002 của UBND Tỉnh Khánh Hòa .

 

IV/ Đội ngũ cán bộ, viên chức :

Tổng số viên chức : 29 người, trong đó có : 13 đăng kiểm viên ; 9 nhân viên hành chính&nghiệp vụ; 5 nhân viên bảo vệ; 02 tạp vụ.

Trung tâm hiện có 02 cơ sở kiểm định, trong đó :

 - 01 cơ sở tại phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; có 02 dây chuyền kiểm định.

- 01 cơ sở tại khóm Phú Sơn, phường Cam Phú, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; có 01 dây chuyền kiểm định.

- Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập : 01 Giám đốc- Phù Minh Sơn

- Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập : 02 Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh (kiêm  phụ trách Chi nhánh kiểm định Cam Ranh), Nguyễn Xuân Thu

- Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc : 03 Trưởng phòng

- Vị trí cấp phó của đơn vị thuộc và trực thuộc : 02 Phó Trưởng phòng


  Thông tin liên hệ:


  TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI KHÁNH HÒA
  Địa chỉ: Đồng Đế - Vĩnh Hòa - Nha Trang
  Điện thoại: 058.831003 - Fax: 058.836191
  Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

CHI NHÁNH ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI (CAM RANH)
Địa chỉ: Phú Sơn - Cam Phú - Nha Trang
Điện thoại: 0583.862268
Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

 Giám đốc:   Ô. PHÙ MINH SƠN    - ĐTDĐ: 0903.592.857
  Phó GĐ:   Ô. TRẦN XUÂN KHÁNH - ĐTDĐ: 0947.987.479
 (Ông Khánh kiêm phụ trách Chi nhánh đăng kiểm Cam Ranh)
  Phó GĐ:   Ô. NGUYỄN XUÂN THU  - ĐTDĐ: 0985.200.224

Đang online: 46

Số lượt truy cập: 326819

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: