[Đăng ngày: 17/07/2014]

(Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Sở) 

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý tài chính và tài sản; công tác pháp chế và công tác hành chính - quản trị.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và lao động các đơn vị thuộc Sở;

- Tham mưu Giám đốc Sở quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và lao động; điều động, tiếp nhận, đề bạt, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh; kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền;

- Thực hiện công tác quản lý lưu trữ hồ sơ, lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức, thống kê báo cáo tháng, quý, năm cho cơ quan cấp trên;

- Tham mưu, giúp giám đốc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải của địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng cháy, chữa cháy, dân quân tự vệ cơ quan, công tác văn hóa, văn minh công sở;

- Quản lý đội bảo vệ Khu liên cơ II và quản lý các hạng mục công trình phụ trợ của Khu liên cơ II theo phân công của UBND tỉnh;

- Nghiên cứu cải tiến quan hệ công tác, lề lối làm việc, phân công, phân cấp quản lý, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công được UBND tỉnh ủy quyền quản lý; thực hiện các chế độ, chính sách và quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc quyền quản lý của Sở; Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành theo chế độ, chính sách hiện hành;

- Quản lý tài sản cơ quan, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, đảm bảo giờ giấc làm việc do cơ quan đề ra;

- Lưu trữ, quản lý văn bản, công văn đi, đến, tiếp nhận, phân phối công văn đi, đến trong ngày kịp thời. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối bí mật tài liệu, nội dung văn bản của cơ quan;

- Lập kế hoạch trình Giám đốc Sở phê duyệt về công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên trụ sở làm việc; kế hoạch mua sắm, trang bị để phục vụ cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; phân công, điều động lái xe phục vụ đưa đón lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức cơ quan đi công tác. Thực hiện công việc phục vụ các cuộc hội nghị, các cuộc họp của cơ quan;

- Thực hiện công tác bảo vệ an toàn trật tự cơ quan, thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, quản lý hệ thống điện thoại cơ quan, giấy giới thiệu, chăm lo thường xuyên công tác vệ sinh, phòng bệnh trong cơ quan, đảm bảo việc tổ chức và chủ trì các cuộc họp của cơ quan theo định kỳ được ủy quyền;

- Công tác thủ quỹ, lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm, giám sát, thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tổ chức thống kê, tổng hợp, báo cáo quyết toán tài chính quý, năm, báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo tài sản theo quy định; Theo dõi, quản lý phí và lệ phí theo chế độ hiện hành;

- Tổng hợp, thống kê báo cáo kịp thời cơ quan cấp trên về tình hình thực hiện kế hoạch, công tác thi đua, khen thưởng và các mặt hoạt động của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy định; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ nộp ngân sách nhà nước đúng quy định;

- Hướng dẫn, tổ chức ký kết giao ước thi đua hàng năm giữa các đơn vị, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của Sở, phát động thi đua, sơ, tổng kết phong trào thi đua hàng năm; giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác khen thưởng theo quy định;

              Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 
Q. Chánh Văn phòng: Ô. Vũ Văn Doanh - ĐT Di động: 0905.185.376

  Phó Chánh Văn phòng: Ô. Nguyễn Hoàng Hải - ĐT Di động: 0913.419.737
Đang online: 49

Số lượt truy cập: 326822

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: