[Đăng ngày: 14/10/2014]
Ngày 06  tháng 10 năm 2014, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa đã ký ban hành Quyết định số 530/QĐ-SGTVT v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa...

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

                - Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 v/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

                - Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa gồm các thành viên có tên dưới đây:

                1. Ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng Ban chỉ đạo và Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR);

                2. Ông Cao Tấn Lợi, Phó Giám đốc Sở, làm Phó Ban chỉ đạo;

3. Ông Ngô Vĩnh Chương, Trưởng phòng Vận tải, làm thành viên;

4. Ông Nguyễn Nhạc Tân, Chánh Thanh tra sở, làm thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Giang, Trưởng phòng Giao thông, làm thành viên;

6. Ông Vũ Văn Doanh, Q. Chánh Văn phòng sở, làm thành viên;

7. Ông Phạm Đông Mỹ, Phó Chánh Văn phòng sở, làm thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng Giao thông, làm thành viên;

9. Ông Bùi Phước Thiện, Phụ trách Kế toán, làm thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chuyên viên phòng Vận tải, làm thư ký ISO. 

    

     Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

                - Tham mưu giúp Giám đốc Sở, triển khai, tổ chức, thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

     Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 681/QĐ-SGTVT-VP ngày 18/11/2013 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

     Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                Nguyễn Công định đã ký

 

 

Các tin khác

Đang online: 18

Số lượt truy cập: 326548

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: