[Đăng ngày: 16/07/2014]
(Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý chất lượng và An toàn giao thông)

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng kỹ thuật và an toàn công trình giao thông; lập, trình quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh (bao gồm đường bộ và đường thủy nội địa).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật, quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải, Quy hoạch Giao thông đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hòa và các quy hoạch khác thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định.

- Dự thảo trình UBND tỉnh cho phép lập dự án đầu tư về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở trong việc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình giao thông và chất lượng các công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng giao thông khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng giao thông theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình chất lượng công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh hàng năm và đột xuất.

- Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định các dự án đầu tư; tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào hàng cạnh tranh, hồ sơ yêu cầu các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp ủy quyền.

b) Giúp Giám đốc Sở:

-  Thực hiện chức năng làm Chủ đầu tư các dự án giao thông theo phân cấp của UBND tỉnh; lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn và hàng năm;

- Soạn thảo các văn bản, các quy định về lĩnh vực chuyên ngành trình Giám đốc Sở ký ban hành;

- Thẩm định an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh;

- Góp ý hồ sơ thiết kế, dự toán công tác sửa chữa thường xuyên đối với các tuyến đường tỉnh và Trung ương ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý;

- Tham gia thành phần nghiệm thu, nhận bàn giao các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý;

- Tham gia trong Tổ tư vấn đấu thầu, xét thầu, thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư các công trình giao thông;

- Tham gia xử lý kỹ thuật, góp ý kiến về chuyên ngành giao thông đối với các dự án đầu tư, các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia kiểm tra việc đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình giao thông trên địa bàn tỉnh trong quá trình khai thác, sử dụng theo quy định;

- Phổ biến quy trình, quy phạm, các công nghệ mới về lĩnh vực giao thông, tổ chức hội thảo các chuyên đề về chuyên ngành giao thông;

- Phối hợp với các địa phương xây dựng mạng lưới giao thông cấp huyện và cấp xã;

- Phối hợp Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu Giám đốc Sở trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp ủy quyền;

- Báo cáo đột xuất, định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm gửi UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ và Bộ Giao thông vận tải các nội dung về xây dựng cơ bản trong lĩnh vực giao thông;

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thông tin liên hệ:

  Trưởng phòng: Ô.  NGUYỄN THANH HIẾN   - ĐT di động: 0913.462.287

  Phó phòng:

 

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 326562

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: