DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN
(Kèm theo Công văn số 2034/BTS-TCTS ngày 25/3/2019 của Bộ NN&PTNT)

TT

Tên văn bản

1

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

2

Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

3

Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

4

Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

5

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

6

Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

7

Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

8

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

9

Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

10

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

11

Thông tư số 104/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

Đang online: 24

Số lượt truy cập: 571059

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: