Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  NĂM  2016

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước:

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành:

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh quy định quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch chi tiết giao thông đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020;

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo các văn bản Quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.....

Đang online: 1

Số lượt truy cập: 256256

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: